SON EKLENENLER

Markette fazla poşet kavgası! Tazminatsız işten atıldı

Markette fazla poşet kavgası! Tazminatsız işten atıldı. Market alışverişi yapan müşterinin, kasiyerden fazla poşet istemesi üzerine aralarında çıkan tartışma kasiyerin işten atılmasına sebep oldu. Müşteriye 'salak' diyen kasiyerin tazminatı ödenmeden işine son verildi..
21 Eylül 2021 16:07

Market alışverişi yapan müşterinin, kasiyerden fazla poşet istemesi üzerine aralarında çıkan tartışma kasiyerin işten atılmasına sebep oldu. Müşteriye 'salak' diyen kasiyerin tazminatı ödenmeden işine son verildi..

Yargıtay, müşterinin hareketini, sadakat borcuna aykırılık olarak kabul etti ve yerel mahkemenin hükmettiği tazminat kararını bozdu.

Bir markette yaşanan olayda, müşterinin kasiyerden fazla poşet istemesi üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kendini kaybeden kasiyer, müşterisine 'salak' diye bağırması üzerine olay büyüdü. İşten çıkarılan kasiyer, soluğu mahkemede aldı.

İŞ MAHKEMESİNDEN TAZMİNAT

Davacı, işten haksız çıkarıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını istedi.

İşveren ise, müşterisine kaba ve agresif davrandığını, işten atılmanın haklı olduğunu öne sürdü. Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, çalışanın tazminat talebini kabul etti.

YARGITAY BOZDU

İşverenin,tazminat kararınnı bir üst mahkemeye taşıması üzerine, olayı yeniden değerlendiren Yargıtaydan çalışana kötü haber geldi..

İşverenin itibar ve müşteri kaybına neden olacak türden davranışlarını düzeltmeyerek sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini değerlendiren Yüksek Mahkeme tazminat kararını bozdu.

Kararda şöyle denildi;

'.....feshe esas 01.02.2014 günlü olayda davacının fazla poşet istemesi nedeniyle yine bir müşteri ile tartıştığı ve müşteriye cevaben “salak” dediği, bunun üzerine 05.02.2014 günü işverence işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
Bu deliller ve oluş karşısında yazılı uyarılar ve eğitimlere rağmen işverenin itibar ve müşteri kaybına neden olacak türden davranışlarını düzeltmeyerek sadakat yükümlülüğünü ihlal eden davacının iş akdinin işverence haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek reddi gereken kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması hatalıdır...'

9. Hukuk Dairesi 2016/13418 E., 2020/1813 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı işten haksız çıkarıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
B) Davalılar Cevabının Özeti:
Davalı, feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.
Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgelerden kasiyer olarak çalışan davacının müşterilere kaba ve agresif davrandığı, müşterilerin davacı hakkında yazılı şikayetlerinin bulunduğu, bu hususun davacı tanıkları Kenan ve Fevzi tarafından dahi doğrulandığı, işverence davacıya 4 kez yazılı uyarı yapıldığı ve davacının 2 kez müşteri iletişim eğitimine tabi tutulduğu, feshe esas 01.02.2014 günlü olayda davacının fazla poşet istemesi nedeniyle yine bir müşteri ile tartıştığı ve müşteriye cevaben “salak” dediği, bunun üzerine 05.02.2014 günü işverence işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
Bu deliller ve oluş karşısında yazılı uyarılar ve eğitimlere rağmen işverenin itibar ve müşteri kaybına neden olacak türden davranışlarını düzeltmeyerek sadakat yükümlülüğünü ihlal eden davacının iş akdinin işverence haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek reddi gereken kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 10.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SGKREHBERİ

ADLİYE KORİDORU SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER